సాయిగోనెర్ Profile Banner
సాయిగోనెర్ Profile
సాయిగోనెర్

@saigoneerr

Followers
19
Following
434
Media
65
Statuses
1,023

Life’s mentee and coachee.

సాయిగోన్
Joined May 2019
Don't wanna be here? Send us removal request.
సాయిగోనెర్ Retweeted
@anj02020
Anjaneyulu Gudapati
14 days ago
@iamkandula ఆ బోరు వెయ్యడానికి బోరు లారీ కూడా వాడరు, తీరప్రాంతంలో మనుషులు తిప్పే సాధనంతో వేస్తారు, 25-30 అడుగుల్లోనే నీళ్లు పడతాయి!!😬😬
2
2
3
సాయిగోనెర్ Retweeted
@ValaAfshar
Vala Afshar
a year ago
Tap picture, swipe up, and watch Superman fly
Tweet media one
22
247
856
@saigoneerr
సాయిగోనెర్
a year ago
is these approved by WHO ?
@sri50
Sreedhar Pillai
a year ago
#UK first country in the world to approve a #CoronavirusVaccine - #Pfizervaccine . Truly historic !
6
119
3K
0
0
0
సాయిగోనెర్ Retweeted
@MKBHD
Marques Brownlee
a year ago
Giving away 5 of these Note 8s to random people who RT this tweet over the next 24 hours. Good luck!
Tweet media one
6K
144K
77K
సాయిగోనెర్ Retweeted
@dealztrendz
DealzTrendz
a year ago
Giveaway Alert 🚨 We’re giving away 4 Amazon Fire TV Stick Lite You should RETWEET ♻ this Tweet & Must be a FOLLOWER of ➤ @dealztrendz We’ll pick 4 random followers & each will get a Amazon Fire TV Stick You have time till 31st Oct RT & Share #DealzTrendzGiveaway
Tweet media one
445
2K
1K
@saigoneerr
సాయిగోనెర్
a year ago
Tweet media one
Tweet media two
0
0
0
@saigoneerr
సాయిగోనెర్
a year ago
Useless life
0
0
0
@saigoneerr
సాయిగోనెర్
a year ago
My kids painting..Happy Vinayaka Chavithi..
Tweet media one
0
0
0
@saigoneerr
సాయిగోనెర్
a year ago
Tweet media one
Tweet media two
0
0
1
సాయిగోనెర్ Retweeted
@ombabajiom
Mahavatar Babaji
a year ago
The human in everyone is to die, so that the Divine shall be revealed. This can be done through meditation, which necessitates a continuous flow of thought towards the ideal, without any break and with a harmony between reason and emotion. Aum Namaha Babaji Kundra Kanta Abhati!
Tweet media one
Tweet media two
0
38
112
@saigoneerr
సాయిగోనెర్
a year ago
Tweet media one
@saigoneerr
సాయిగోనెర్
a year ago
@AppleFansIndia Siva Garu,I would like to know if this wifi calling option is specific to service provider? I am not able to see those options in my iPhone XR in Vietnam.
Tweet media one
1
1
0
0
0
0
సాయిగోనెర్ Retweeted
@saigoneerr
సాయిగోనెర్
a year ago
@AppleFansIndia Siva Garu,I would like to know if this wifi calling option is specific to service provider? I am not able to see those options in my iPhone XR in Vietnam.
Tweet media one
1
1
0
సాయిగోనెర్ Retweeted
@Kokomothegreat
🇺🇦 Koko 🇺🇦
a year ago
The internet is undeated. Can't. Stop. Laughing.
Tweet media one
93
681
2K
@saigoneerr
సాయిగోనెర్
a year ago
Thread by @Schandillia : [THREAD: THE LOCUST PLAGUE] 1/26 All that happens in S. Asia and Aus. directly or indirectly goes back to the fact thdian Ocean is landlocked on 3 sides with a narrow corridor between Indonesia and Australia connecting it with the…
0
0
0