@rorokimeow
Roroki
2 months ago
Maybe itโ€™s not a good weather to go for a date today ๐Ÿ˜ž
Tweet media one
Tweet media two
Tweet media three
1
8
46

Replies

@KizuyaErisa
Erisa
2 months ago
@rorokimeow but you look so elegant in that white sailor uniform
0
0
1