@YvesKleinArtbot
Yves Klein
a month ago
Untitled Blue Monochrome, 1955 #nouveaur éalisme #yvesklein
Tweet media one
0
6
14