மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை Profile Banner
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை Profile
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை

@5An1rPgc0UY6ox5

Followers
4
Following
1
Media
487
Statuses
497

Objective: "To make our Environment greener & Pollution free for the future generation. "

Joined July 2021
Don't wanna be here? Send us removal request.
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
5 hours ago
Tree Saplings Plantation on 05/12/2021 Sunday morning 05.40-7.30 hrs: Mannum Maramum Team+ Nature Lovers 200 tree saplings ( Iluppai , Pungan & Naval) +500 Seed Balls @ BHEL- SIPCOT road BHEL Ranipet .🌹🌹👍👍🌲🌲🌳🌳🌳
Tweet media one
Tweet media two
Tweet media three
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
5 hours ago
Tree Saplings Plantation on 05/12/2021 Sunday morning 05.40-7.30 hrs: Mannum Maramum Team+ Nature Lovers 200 tree saplings ( Iluppai , Pungan & Naval) +500 Seed Balls @ BHEL- SIPCOT road BHEL Ranipet .🌹🌹👍👍🌲🌲🌳🌳🌳
Tweet media one
Tweet media two
Tweet media three
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
5 hours ago
Tree Saplings Plantation on 05/12/2021 Sunday morning 05.40-7.30 hrs: Mannum Maramum Team+ Nature Lovers 200 tree saplings ( Iluppai , Pungan & Naval) +500 Seed Balls @ BHEL- SIPCOT road BHEL Ranipet .🌹🌹👍👍🌲🌲🌳🌳🌳
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
5 hours ago
Tree Saplings Plantation on 05/12/2021 Sunday morning 05.40-7.30 hrs: Mannum Maramum Team+ Nature Lovers 200 tree saplings ( Iluppai , Pungan & Naval) +500 Seed Balls @ BHEL- SIPCOT road BHEL Ranipet .🌹🌹👍👍🌲🌲🌳🌳🌳
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
a day ago
05/12/2021 : Jigantic growth of Neem, Peepal, Pungan & Banyan trees @ Thiruverumbur , Rlyway Station 2 km from BHEL Trichy which were planted 3-4 yrs back by our friends Team. We planted not only Oxygen rich given trees but also Arali flower Saplings also
Tweet media one
Tweet media two
Tweet media three
Tweet media four
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
a day ago
05/12/2021 : Jigantic growth of Neem, Peepal, Pungan & Banyan trees @ Thiruverumbur , Rlyway Station 2 km from BHEL Trichy which were planted 3-4 yrs back by our friends Team. We planted not only Oxygen rich given trees but also Arali flower Saplings also
Tweet media one
Tweet media two
Tweet media three
Tweet media four
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
a day ago
Tree Saplings Plantation on 04/12/2021 Saturday morning 05.40-7.30 hrs: Mannum Maramum Team+ Nature Lovers 200 tree saplings ( Iluppai , Pungan & Naval) +2000 Seed Balls @ BHEL- SIPCOT road BHEL Ranipet .🌹🌹👍👍🌲🌲🌳🌳🌳
Tweet media one
Tweet media two
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
a day ago
Tree Saplings Plantation on 04/12/2021 Saturday morning 05.40-7.30 hrs: Mannum Maramum Team+ Nature Lovers 200 tree saplings ( Iluppai , Pungan & Naval) +2000 Seed Balls @ BHEL- SIPCOT road BHEL Ranipet .🌹🌹👍👍🌲🌲🌳🌳🌳
Tweet media one
Tweet media two
Tweet media three
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
a day ago
Tree Saplings Plantation on 04/12/2021 Saturday morning 05.40-7.30 hrs: Mannum Maramum Team+ Nature Lovers 200 tree saplings ( Iluppai , Pungan & Naval) +2000 Seed Balls @ BHEL- SIPCOT road BHEL Ranipet .🌹🌹👍👍🌲🌲🌳🌳🌳
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
a day ago
Tree Saplings Plantation on 04/12/2021 Saturday morning 05.40-7.30 hrs: Mannum Maramum Team+ Nature Lovers 200 tree saplings ( Iluppai , Pungan & Naval) +2000 Seed Balls @ BHEL- SIPCOT road BHEL Ranipet .🌹🌹👍👍🌲🌲🌳🌳🌳
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
2 days ago
கீரம்பூர் நாமக்கல் எட்டுக்கை அம்மன் கோவிலில் 3 வருடங்களுக்கு முன்பு நட்ட புங்கன் மரக் கன்றுகளின் அபார வளர்ச்சி மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது.🌹🌹👍👍
Tweet media one
Tweet media two
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
2 days ago
கீரம்பூர் நாமக்கல் எட்டுக்கை அம்மன் கோவிலில் 4 மாதங்களுக்கு முன்பு நட்ட இலுப்பை மற்றும் நாவல் மரக் கன்றுகள் நன்கு துளிர் விட்டு வளர்ந்து மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது.🌹🌹👍👍
Tweet media one
Tweet media two
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
3 days ago
Tree Saplings Plantation on 03/12/2021 Friday morning 05.40-7.30 hrs: Mannum Maramum Team+ Nature Lovers 200 tree saplings ( Iluppai , Pungan & Naval) @ BHEL- SIPCOT road BHEL Ranipet .🌹🌹👍👍🌲🌲🌳🌳🌳
Tweet media one
Tweet media two
Tweet media three
Tweet media four
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
3 days ago
Tree Saplings Plantation on 03/12/2021 Friday morning 05.40-7.30 hrs: Mannum Maramum Team+ Nature Lovers 200 tree saplings ( Iluppai , Pungan & Naval) @ BHEL- SIPCOT road BHEL Ranipet .🌹🌹👍👍🌲🌲🌳🌳🌳
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
3 days ago
O2/12/2021 வியாழக்கிழமை காலை 05.30-07.40 மணி : அடை மழை விடாமல் பெய்தாலும் "மழலையின் விடாபிடி மனதுடன்" மண்மீது பற்றுடன் 220 மரக்கன்றுகள் நடும் பணியில் மண்ணும் மரமும் குழு+ இயற்கை ஆர்வலர்கள்....👍.👍👍
Tweet media one
Tweet media two
Tweet media three
Tweet media four
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
3 days ago
O2/12/2021 வியாழக்கிழமை காலை 05.30-07.40 மணி : அடை மழை விடாமல் பெய்தாலும் "மழலையின் விடாபிடி மனதுடன்" மண்மீது பற்றுடன் 220 மரக்கன்றுகள் நடும் பணியில் மண்ணும் மரமும் குழு+ இயற்கை ஆர்வலர்கள்....👍.👍👍
Tweet media one
Tweet media two
Tweet media three
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
3 days ago
O2/12/2021 வியாழக்கிழமை காலை 05.30-07.40 மணி : அடை மழை விடாமல் பெய்தாலும் "மழலையின் விடாபிடி மனதுடன்" மண்மீது பற்றுடன் 220 மரக்கன்றுகள் நடும் பணியில் மண்ணும் மரமும் குழு+ இயற்கை ஆர்வலர்கள்....👍.👍👍
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
3 days ago
O2/12/2021 வியாழக்கிழமை காலை 05.30-07.40 மணி : அடை மழை விடாமல் பெய்தாலும் "மழலையின் விடாபிடி மனதுடன்" மண்மீது பற்றுடன் 220 மரக்கன்றுகள் நடும் பணியில் மண்ணும் மரமும் குழு+ இயற்கை ஆர்வலர்கள்....👍.👍👍
0
0
0
@5An1rPgc0UY6ox5
மண்ணும் மரமும் குழு, பெல், ராணிப்பேட்டை
3 days ago
Our Mannum Maramum Team always encourages and involve youngsters in plantation to create more aware ness in their age group so that more and more come for planting tree saplings.🌹🌹👍👍🌲🌲🌲🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
0
0
0